ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η UNESCO

Η UNESCO είναι Οργανισμός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για την Επιστήμη την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945. Η Διοίκησή του εδρεύει στο Παρίσι.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ UNESCO

Η Κεντρική Διοίκηση της UNESCO ευρίσκεται στο Παρίσι.

Τα Όργανα Διοίκησης της UNESCO είναι:

Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών – μελών. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κάθε δύο χρόνια με τους Αντιπροσώπους κρατών – μελών για τα προγράμματα και τον προϋπολογισμό.

Το Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 51 κράτη – μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

Την Γραμματεία του Οργανισμού. Το προσωπικό της αποτελείται από 130 Εθνότητες.

Τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι ο ανώτατος αξιωματούχος της UNESCO. Ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO είναι η κα Irina Bokova.

Τα κράτη – μέλη έχουν μόνιμη αντιπροσωπεία στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι.

ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO

1.Παγκόσμια Ομοσπονδία:

Τον Ιούλιο του 1981 ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία UNESCO (W.F.U.C.A).

Η Γενική Γραμματεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εδρεύει στο Παρίσι. Το Διοικητικό της Συμβούλιο εκλέγεται από τους εκπροσώπους των Εθνικών Ομοσπονδιών και έχει έναν Πρόεδρο και δέκα μέλη, δύο για κάθε γεωγραφική περιφέρεια, όπως ορίζεται από την UNESCO.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία παρέχει γενικές συντονιστικές υπηρεσίες και ενθαρρύνει την ενεργό συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Ομοσπονδιών, μέσω διαπεριφερειακών και υποπεριφερειακών προγραμμάτων.

2.Εθνικές Ομοσπονδίες:

Κάθε κράτος μπορεί να έχει μία Εθνική Ομοσπονδία UNESCO, επίσημα αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Οι Εθνικές Ομοσπονδίες έχουν Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τους επίσημους εκπροσώπους των Ομίλων UNESCO της κάθε χώρας.

3.Ελληνική Ομοσπονδία:

Η Ελληνική Ομοσπονδία UNESCO είναι επίσημο αναγνωρισμένο μέλος της παγκόσμιας Ομοσπονδίας και λειτουργεί στο πνεύμα της ιδρυτικής πράξης της UNESCO και στην υπηρεσία της Ειρήνης. Έχει εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο και διενεργεί εκλογές κάθε πέντε έτη. Ενημερώνει και εκτελεί λειτουργίες γενικού συντονισμού των δραστηριοτήτων των Ομίλων.